Les principes des Méridiens en MTC

Yang Ming

Tai Yang

Shao Yang

Du Mai

Tae Yin

Shao Yin

Jue Yin

Ren Mai

 profil   points auriculothérapie    
 face      
 dos